หน้านี้มีไว้สำหรับรองรับข้อมูลสารสนเทศแต่ละหน่วยงานของโรงเรียน หรือ ข้อมูลสารสนเทศทั้งหมด
ที่สามารถอัพโหลดโดยคณะกรรมการของโรงเรียนผ่านโปรแกรม FileZilla
Host = wisut.info........Usename = admin@wisut.info  ......Password = ******* ..........

โดยแต่ละหน่วยงานสามารถสร้างเว็บไซท์ของตนเองได้ในแต่ละโฟลเดอร์ เช่น wisut.info/AV 
เพียงใส่แฟ้มชื่อ index.html ให้เป็นหน้าแรกของโฟลเดอร์นั้นๆ